2018 – The History of BF «Gamle Kragerø»

1.1 Ferjens historie

BF «Gamle Kragerø» ble bygget ved Kragerø Slipp- og Mek. Verksted i 1960 på oppdrag fra Kragerø Fjordbåtselskap, og er en bilferge bygget i stål. Under dekk er det en salong med plass til 50 personer.

Under navnet BF «Kragerø» ble den sjøsatt 28. mai 1960, og gikk i rutetrafikk i Kragerø-skjærgården frem til 1987. I følge dekksdagbok var siste ruten Kragerø – Østre Gumøy – Bærø – Skåtøy den 7. januar 1988. I januar 1988 ble ferjen kjøpt av Bastøy fengsel (avgikk Kragerø 16. januar 1988) og gikk i fast rutetrafikk som BF «Foldinferga» mellom Horten og Bastøy fram til 8. juni 2009. BF «Gamle Kragerø» kom hjem til Kragerø 28. juli 2009, og ble ved hjemkomsten formelt overtatt av Kragerø Kystlag som veteranbåt. Samme dag ble den fredet av Riksantikvaren som ett av 12 kulturminner fra hverdagslivet i Kulturminneåret 2009. «Gamle Kragerø» er fredet etter Kulturminneloven som fartøy nummer 3 i Norge, etter DS «Skibladner» og MF «Skånevik», som begge ble fredet i 2006.

Ferjen er 70,7 fot lang, 21,5 fot bred og stikker 9,75 fot dypt. Den har brutto tonnasje på 80,32 og netto tonnasje på 34,2. Fartøyet er registrert for 80 personer. Hovedmotoren er en B&W Alpha 403 26 VO (kun produsert 12 motorer av typen der 4 registrerte fremdeles er tilbake) og hjelpemotoren en Volvo Penta 210 HK D70GHC, installert i 1983 (siste fase av Kragerø-perioden).

1.2 Ferjen i lys av norsk sjøfartshistorie

Sjøveien har vært en hovedkommunikasjonsåre i Norge fra forhistorisk tid. Lokalferjene har vært viktig for befolkningen langs kysten i generasjoner. I kystdistrikter med øysamfunn og spredt bosetting og langs fjordene er man fortsatt helt avhengige av ferjene, både til vare-, person- og biltransport. Ferjene binder sammen over sjø og fjord, og utgjør en viktig livsnerve med frakt av biler, varer og jordbruksprodukter, sammen med arbeidspendlere og skolebarn. Ferjene er mange steder også en viktig forutsetning for turisme og opplevelse. I Norge har derfor ferjene en viktig plass i dagliglivets historie.

BF «Gamle Kragerø» (ex. BF «Foldinferga», ex. MF «Kragerø») var Kragerø Fjordbåtselskaps første stålferje og ble bygget som kombinert passasjer/bilferje og isbryter. Ferjen skulle sikre transporten vinterstid, forhindre isolasjon og bidra til å holde sysselsettingen oppe når fjordene frøs til. Typologisk hører ferjen inn under gruppen ”åpen fjordferje med sidehus” (FÅS) «Gamle Kragerø»s arrangement har mange fellestrekk med Norges første spesialbygde ferge; Salhusfergen, bygd i 1918.

Fredningen av «Gamle Kragerø» er begrunnet med at fartøyet representerer de mindre bilfergene i stål med åpent dekk og sidehus. Denne typen var svært utbredd i kortere samband og samband med mindre trafikk, særlig sørpå. Videre er fredningen begrunnet med at «Gamle Kragerø» ble satt i drift kun 2 måneder etter opphevingen av importreguleringen av bil i Norge (prøvetur 3. desember 1960, satt i regulær rutetrafikk 5. desember 1960). Således symboliserer og illustrerer fergen samfunnsutviklingen på 1960-tallet og har derfor høy nasjonal transporthistorisk verdi. BF «Gamle Kragerø» var i 2009 den eldste i sitt slag i regulær tjeneste i Norge.

2. Kragerø Kystlag

Kragerø kystlag ble stiftet 7. mars 2007 og hadde pr. 1.1.2016 ca. 263 medlemmer. Aktiviteten til laget favner over et bredt spekter, der laget eier flere fartøy, blant andre de fredete/vernede fartøyene «Gamle Kragerø» og «Fram». Kystlaget driver også kystledshyttene på Jomfruland og Lille Kirkeholmen, og har som formål å fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø. Det er også et mål å drive aktivt opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien, å vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk, og å øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg. Det ble i 2008 opprettet en egen ferjegruppe som har ansvaret og drifter den fredete bilferjen BF «Gamle Kragerø».

Bevaringen av BF «Gamle Kragerø» er tuftet på frivillighet med aktivt sjømannskap i bunnen. Bokførte tall for 2015 viser en dugnadsinnsats på 1031 timer, med en beregnet verdi av kr. 206 200,- (kr. 200 pr. time). Formidling og tilgjengelighet av det fredete fartøyet for allmennheten er målet med bevaringsarbeidet. Fartøyet er et kjært og trofast innslag i Kragerø og skjærgården rundt. Til tross for stor popularitet, har Kragerø Kystlag de siste par årene hatt en anstrengt økonomi knyttet driften av BF «Gamle Kragerø». Driftsresultatet for 2015 viser et underskudd på kr. 74 200,-

BF «Gamle Kragerø» seilte inn kr. 192 000 på veteranturer og chartertrafikk i Kragerøskjærgården i 2015. Dette var en del under budsjett, men er likevel kjærkomne midler til forvaltning, drift og vedlikehold av fartøyet. Midlene dekker videre skipssikkerheten om bord, et stadig viktig fokusområde i driften av BF «Gamle Kragerø».

Kragerø Kystlag gjør årlig en stor innsats for å holde fartøyet sertifisert og teknisk oppegående for å tilfredsstille alle krav som settes av Skipskontrollen og Sjøfartsdirektorartet. I tillegg skal dette være i tråd med fredningsbestemmelsene slik de er utformet av Riksantikvaren gjennom fredningsvedtaket. Dette er en kostbart og utfordrende for kystlaget. Vi håper derfor at Riksantikvaren ved årets søknad ser det som et viktig poeng å bevilge penger til å opprettholde og drifte «Gamle Kragerø», både i lys av den store frivillige innsatsen, kulturhistorien og ikke minst driften av et nasjonalt viktig og fredet kulturminne.

3. Utført arbeid 2009-2016

I 2007 startet Riksantikvaren et prosjekt for å kartlegge landets bilferjer med tanke på fredning av et utvalg fartøy representative for ulike epoker og typer. Samme år ble det opplyst at Bastøy fengsel i Vestfold i løpet av 2008 skulle avhende Norges eldste stålbilferje under 100 brt, BF «Foldinferga» (nå BF «Gamle Kragerø»).

BF «Foldinferga» hadde vært i kontinuerlig drift fra den ble bygget, først i Kragerøskjærgården og senere som bindeledd mellom Bastøy og Horten. Bastøy fengsel holdt ferjen i god stand. I alt det vesentlige hadde derfor ferjen beholdt sitt opprinnelige eksteriør og interiør. Ved direkte overgang fra drift til bevaring var det derfor enkelt å bevare mest mulig av fartøyets autentisitet.

Riksantikvaren tok våren 2008 kontakt med Kragerø Kystlag for å diskutere ferjens mulige tilbakeføring til Kragerø, varig vern og opprettelse av en interessegruppe for båten. Sommeren 2009 ble ferjen endelig overtatt av Kragerø kystlag. I det følgende gjennomgikk «Gamle Kragerø» en storstilt restaureringsprosess, der målet var å tilbakeføre ferjens utseende anno 1987, siste driftsår i Kragerø.

Dokumentasjonsgrunnlaget var meget godt og arbeidet ledet av Riksantikvaren. RA hadde stor tilgang på et rikt materiale fra siste driftsperiode i Kragerø. Dette var både nedfelt gjennom svært mye fotodokumentasjon, arkivalier fra Kragerø Fjordbåtselskap, intervjuer av mange tidligere ansatte om bord, tegningsmateriale fått av konstruktøren Roar Thronsen, og kontakt med verkstedet Hansen & Arntzen båtbyggeri AS i Stathelle som gjennom årtier hadde hatt ferjen til ettersyn i Kragerøperioden. Endringer som var gjennomført i Bastøytiden kunne dokumenteres via Engelsviken Slipp AS som hadde ferjen til årlig gjennomgang da den seilte som «Foldinferga»

«Gamle Kragerø» gjennomgikk en full restaurering av eksteriør og interiør gjennom vinteren 2009/10 hos Hansen & Arntzen båtbyggeri AS. Dette inkluderte sandblåsing av hele eksteriøret, tilbakeføringer utvendig og innvendig, samt gjeninnsettelse av den opprinnelige livbåten fra 1970 som ble funnet i Son på båtdekket. Da ferjen gikk hjem til Kragerø 5. mai 2010 var fartøyet helt og fullt tilbakeført til 1987-utgaven, på nær som et unntak: Motoren!

Den opprinnelige tre-sylindrete Alpha-motoren fra 1970 ble i 1997 byttet ut med en høyfrekventert Scania DS11 456M-motor. Denne var i 2010 svært nedslitt, hadde 30 000 gangtimer uten overhaling, og var moden for en hovedrevisjon. Dermed var det duket for et motorbytte i tråd med ferjens fokuserte epoke for bevaring.

Nyoverhalt motor av Alpha Diesel 403-26 VO ble satt inn i ferjen ved MAN Diesel Primeserv (Alpha Dieselfabrikken) i Frederikshavn/Danmark vinteren 2010/11. Motoren hadde stått i en gammel fiskebåt MS «H.P. Brink». Arbeidet var meget interessant. Motoren ble funnet som et skogsvrak hos skipsmegler J.C. Møller i Sæby utenfor Frederikshavn, og satt i stand ved samme fabrikk som i sin tid bygget den. Dokumentasjonsgrunnlaget for tilbakeføringen var meget godt – alle tegninger fra «Gamle Kragerøs» innsettelse av motortypen i 1970 ble fulgt. Til og med det gamle lyddempersystemet av typen «Johest» som i dag er avleggs ble gjenskap.  Da «Gamle Kragerø» den 4. mai 2011 stevnet inn Kragerøfjorden etter 15 timers seilas opp svenskekysten fra Danmark og Frederikshavn var fartøyet endelig ferdig tilbakeført.

I perioden 2011-16 er salong, toaletter, maskinrommet, tanker og skott i for- og akterpigg restaurert. Det samme er skuteside og spanter bak dieseltank, som i 2016 ble demontert for inspeksjon, rengjøring, behandling og ferdigstilling. Fra og med 2016 fremstår «Gamle Kragerø» som endelig ferdigrestaurert i tråd med alle antikvariske prinsipper (tilbakeført anno 1987) og retningslinjer.

Gamle Kragerø1.1 The Ferry’s History

BF «Gamle Kragerø» was built by Kragerø Slipp- og Mek. Verksted in 1960 by order of Kragerø Fjordbåtselskap, and is a car ferry built in steel. Below deck, there is a lounge with space for 50 people.

Under the name BF «Kragerø», the ship was launched on May 28th, 1960 and was set en route in Kragerø archipelago until 1987. According to the ship’s log, the last route was from Kragerø to Østre Gumøy, Bærø, Skåtøy on January 7th, 1988. In January 1988 the ferry was bought by Bastøy Prison (Kragerø departed on January 16th, 1988) and went on a set course that BF Foldinferga between Horten and Bastøy until the 8th of July 2009. BF Gamle Kragerø came home to Kragerø on July 28. 2009, and upon arrival was taken over by Kragerø Coastal Team as a veteran boat. The very same day, the protected Riksantikvaren as one of the 12 Culture Heritage artifacts from everyday life in the Cultural Heritage artifacts of 2009.  Gamle Kragerø is protected under the Kulture Remembrance Law as Vessel #3 in Norway, after DS Skibladner and MF Skånevik, both of which have been protected since 2006.

The ferry is 70.7 feet long, 21.5 feet wide, and goes 9.75 feet deep. It has a gross tonnage of 80.42 and a net tonnage of 34.2. The vessel is registered for 80 people. The central motor is a B&W Alpha 403 26 VO (only produced 12 motors of this type where 4 of the registered ones are returned), and the auxiliary motor is a Vovlo Penta 210 HK D70GHC, installed in 1983 (the final phase of the Krager’s initial run).

1.2 The ferry in light of Norweigan seafaring history

The sea has been a key oar of communication in Norway since prehistoric times. The local ferry has been important for the population along the coast for generations. In coastal districts with island societies, scattered settlements and along the fjords, the people are still reliant on ferries, for the transportation of goods, people, and cars. The ferries bind together sea and fjord, and make up an important lifeblood of these towns with the shipping of cars, goods, agricultural products, together with workers and school children. In many places, the ferries are an important prerequisite for tourism and experiences.

BF Gamle Kragerø (ex BF Foldinferga, ex MF Kragerø) was Kragerø fjord boat company the first steel ferry and was built as combination of a passenger-car ferry and an ice-breaker. The ferry should secure the transport in winter, prevent isolation and contribute to keeping employment rates high when the fjord froze. Typically the ferry falls under the group «open fjord ferry with side casings» (FÅS) Gamle Kragerøs design has many common features with Norwayæs first specially built ferry; Salhusfergen, built in 1918.

The conservation of Gamle Kragerø is based on the fact that the vessel represents the smaller car ferries made from steel with open decks and side caseings. This type was widespread i shorter communications and communications with less traffic, mainly wouthwards. Furthermore, the conservation is justified by the fact that Gamle Kragerø  protection is based off of the Gamle Kragerø was put into opperation only two months after lifting the restrictions on import regulations for cars in Norway (trial run on December 3rd, 1960, stood in regular traffic on December 5th 1960). Thus it sybolizes and illustrates the ferry cultual view of the 1960s and has therefore earned grand value as a piece of national transportion hisotry.

2. Kragerø Coastal Team

Kragerø Coastal Team was established on March 7th, 2007 and had as of 1.1.2016 approx. 263 members. Aktiviteten til laget favner over et bredt spekter, der laget eier flere fartøy, blant andre de fredete/vernede fartøyene «Gamle Kragerø» og «Fram». The team’s activities Kystlaget driver også kystledshyttene på Jomfruland og Lille Kirkeholmen, og har som formål å fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø. Det er også et mål å drive aktivt opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien, å vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk, og å øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg. Det ble i 2008 opprettet en egen ferjegruppe som har ansvaret og drifter den fredete bilferjen BF «Gamle Kragerø».

Bevaringen av BF «Gamle Kragerø» er tuftet på frivillighet med aktivt sjømannskap i bunnen. Bokførte tall for 2015 viser en dugnadsinnsats på 1031 timer, med en beregnet verdi av kr. 206 200,- (kr. 200 pr. time). Formidling og tilgjengelighet av det fredete fartøyet for allmennheten er målet med bevaringsarbeidet. Fartøyet er et kjært og trofast innslag i Kragerø og skjærgården rundt. Til tross for stor popularitet, har Kragerø Kystlag de siste par årene hatt en anstrengt økonomi knyttet driften av BF «Gamle Kragerø». Driftsresultatet for 2015 viser et underskudd på kr. 74 200,-

BF «Gamle Kragerø» seilte inn kr. 192 000 på veteranturer og chartertrafikk i Kragerøskjærgården i 2015. Dette var en del under budsjett, men er likevel kjærkomne midler til forvaltning, drift og vedlikehold av fartøyet. Midlene dekker videre skipssikkerheten om bord, et stadig viktig fokusområde i driften av BF «Gamle Kragerø».

Kragerø Kystlag gjør årlig en stor innsats for å holde fartøyet sertifisert og teknisk oppegående for å tilfredsstille alle krav som settes av Skipskontrollen og Sjøfartsdirektorartet. I tillegg skal dette være i tråd med fredningsbestemmelsene slik de er utformet av Riksantikvaren gjennom fredningsvedtaket. Dette er en kostbart og utfordrende for kystlaget. Vi håper derfor at Riksantikvaren ved årets søknad ser det som et viktig poeng å bevilge penger til å opprettholde og drifte «Gamle Kragerø», både i lys av den store frivillige innsatsen, kulturhistorien og ikke minst driften av et nasjonalt viktig og fredet kulturminne.

3. Utført arbeid 2009-2016

I 2007 startet Riksantikvaren et prosjekt for å kartlegge landets bilferjer med tanke på fredning av et utvalg fartøy representative for ulike epoker og typer. Samme år ble det opplyst at Bastøy fengsel i Vestfold i løpet av 2008 skulle avhende Norges eldste stålbilferje under 100 brt, BF «Foldinferga» (nå BF «Gamle Kragerø»).

BF «Foldinferga» hadde vært i kontinuerlig drift fra den ble bygget, først i Kragerøskjærgården og senere som bindeledd mellom Bastøy og Horten. Bastøy fengsel holdt ferjen i god stand. I alt det vesentlige hadde derfor ferjen beholdt sitt opprinnelige eksteriør og interiør. Ved direkte overgang fra drift til bevaring var det derfor enkelt å bevare mest mulig av fartøyets autentisitet.

Riksantikvaren tok våren 2008 kontakt med Kragerø Kystlag for å diskutere ferjens mulige tilbakeføring til Kragerø, varig vern og opprettelse av en interessegruppe for båten. Sommeren 2009 ble ferjen endelig overtatt av Kragerø kystlag. I det følgende gjennomgikk «Gamle Kragerø» en storstilt restaureringsprosess, der målet var å tilbakeføre ferjens utseende anno 1987, siste driftsår i Kragerø.

Dokumentasjonsgrunnlaget var meget godt og arbeidet ledet av Riksantikvaren. RA hadde stor tilgang på et rikt materiale fra siste driftsperiode i Kragerø. Dette var både nedfelt gjennom svært mye fotodokumentasjon, arkivalier fra Kragerø Fjordbåtselskap, intervjuer av mange tidligere ansatte om bord, tegningsmateriale fått av konstruktøren Roar Thronsen, og kontakt med verkstedet Hansen & Arntzen båtbyggeri AS i Stathelle som gjennom årtier hadde hatt ferjen til ettersyn i Kragerøperioden. Endringer som var gjennomført i Bastøytiden kunne dokumenteres via Engelsviken Slipp AS som hadde ferjen til årlig gjennomgang da den seilte som «Foldinferga»

«Gamle Kragerø» gjennomgikk en full restaurering av eksteriør og interiør gjennom vinteren 2009/10 hos Hansen & Arntzen båtbyggeri AS. Dette inkluderte sandblåsing av hele eksteriøret, tilbakeføringer utvendig og innvendig, samt gjeninnsettelse av den opprinnelige livbåten fra 1970 som ble funnet i Son på båtdekket. Da ferjen gikk hjem til Kragerø 5. mai 2010 var fartøyet helt og fullt tilbakeført til 1987-utgaven, på nær som et unntak: Motoren!

Den opprinnelige tre-sylindrete Alpha-motoren fra 1970 ble i 1997 byttet ut med en høyfrekventert Scania DS11 456M-motor. Denne var i 2010 svært nedslitt, hadde 30 000 gangtimer uten overhaling, og var moden for en hovedrevisjon. Dermed var det duket for et motorbytte i tråd med ferjens fokuserte epoke for bevaring.

Nyoverhalt motor av Alpha Diesel 403-26 VO ble satt inn i ferjen ved MAN Diesel Primeserv (Alpha Dieselfabrikken) i Frederikshavn/Danmark vinteren 2010/11. Motoren hadde stått i en gammel fiskebåt MS «H.P. Brink». Arbeidet var meget interessant. Motoren ble funnet som et skogsvrak hos skipsmegler J.C. Møller i Sæby utenfor Frederikshavn, og satt i stand ved samme fabrikk som i sin tid bygget den. Dokumentasjonsgrunnlaget for tilbakeføringen var meget godt – alle tegninger fra «Gamle Kragerøs» innsettelse av motortypen i 1970 ble fulgt. Til og med det gamle lyddempersystemet av typen «Johest» som i dag er avleggs ble gjenskap.  Da «Gamle Kragerø» den 4. mai 2011 stevnet inn Kragerøfjorden etter 15 timers seilas opp svenskekysten fra Danmark og Frederikshavn var fartøyet endelig ferdig tilbakeført.

I perioden 2011-16 er salong, toaletter, maskinrommet, tanker og skott i for- og akterpigg restaurert. Det samme er skuteside og spanter bak dieseltank, som i 2016 ble demontert for inspeksjon, rengjøring, behandling og ferdigstilling. Fra og med 2016 fremstår «Gamle Kragerø» som endelig ferdigrestaurert i tråd med alle antikvariske prinsipper (tilbakeført anno 1987) og retningslinjer.

Gamle Kragerø